Extra inspraak nog voor start onderzoek voor Containercluster Linkerscheldeoever in havengebied Antwerpen

  • 27 juli 2020

Antwerpen, 27 juli 2020

Van 27 juli tot en met 11 september 2020 loopt de publieke raadpleging over de projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever, waarvan het Tweede Getijdendok deel uitmaakt. Iedereen krijgt hierbij de kans om - nog voor het eigenlijke detailonderzoek start dit najaar - opmerkingen of aandachtspunten te formuleren. Want transparantie en inspraak blijven de uitgangspunten van de aanpak van het 'complex project Extra Containerbehandelingscapaciteit haven Antwerpen'.

Doelstelling complex project ECA

Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien. Dit verloopt via het complex project 'Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (ECA).

De uitwerking gebeurt via vier projecten, waarvan er twee lopen via een projectbesluit (de Containercluster Linkerscheldeoever en de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven) en twee via een omgevingsvergunning (Bieshoekbos en Noordzeeterminal).

Deze publieke raadpleging heeft betrekking op het project Containercluster Linkerscheldeoever. Het gaat om de realisatie van een containerterminal ten westen van de Kieldrechtsluis (Doeldok en mogelijk het Waaslandkanaal) en door demping van het Noordelijk Insteekdok en de aanleg van een tweede getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok. Daarnaast worden ook een aantal haventerreinen voor logistiek/industrie ontwikkeld, met name in de onmiddellijke omgeving van een Tweede Getijdendok (Zone "Drie Dokken") en in de Vlakte van Zwijndrecht.

Advies en inspraak

De projectonderzoeksnota beschrijft het project en de flankerende maatregelen en bepaalt wat onderzocht moet worden en hoe dit zal gebeuren. Het gaat om onderling samenhangende onderzoeken over mobiliteit, omgeving (mens en milieu), nautische aspecten, enzovoort.

In het decreet complexe projecten is in feite géén inspraakmoment voorzien over de projectonderzoeksnota, aangezien er sowieso een openbaar onderzoek volgt nadat de nodige onderzoeken voor Containercluster Linkerscheldeoever afgerond zijn . "Maar in de geest van het onderzoek en de reeds doorlopen procedure blijven we opteren voor maximale openheid en inspraak. Daarom organiseren we, nog voor het detailonderzoek naar de Containercluster Linkerscheldeoever start, een publieke raadpleging van anderhalve maand. Zo krijgt iedereen de kans om opmerkingen op de projectonderzoeksnota te formuleren", zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en voorzitter van de task force ECA. 

Op basis van de inspraakreacties van het publiek, de adviezen van een aantal overheden en de richtlijnen van het Team Milieueffectrapportage zal de onderzoeksmethodiek voor Containercluster Linkerscheldeoever vastgelegd worden. Het eigenlijk onderzoek gaat dit najaar van start. 

Aandacht voor leefbaarheid

In het onderzoek gaat veel aandacht naar de leefbaarheid in de omliggende regio. 

"Tijdens de publieke raadpleging over de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (april-mei 2020) gaven een aantal omwonenden duidelijk hun bezorgdheden aan. Er is al overleg geweest en we willen hier ook de komende maanden zeker de nodige aandacht aan besteden, ook voor het project Containercluster Linkerscheldeoever. De Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever engageren zich om de omwonenden hier nauw bij te betrekken, in samenwerking met de lokale besturen. Binnen het complex project ECA starten we verschillende thematische werkgroepen op, zodat alle betrokkenen (omwonenden, maar ook bedrijven en belangenorganisaties) gericht mee kunnen denken over wat hen aanbelangt. Hierbij gaat ook specifieke aandacht naar de leefbaarheid van de omgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de buffers tussen haven en polder een belangrijk thema", vervolgt Filip Boelaert.

Vervolgstappen 

Van augustus tot oktober 2020 worden voorbereidende grondonderzoeken uitgevoerd voor het Complex Project ECA. Het bureau Geosonda voert grondmechanisch bodemonderzoek uit om de grondkenmerken van de bodem in kaart te brengen met het oog op de bouw van een Tweede Getijdendok (alternatieven 'Boemerang' en 'Winkelhaak'). Daarnaast neemt het bedrijf ABO bodemstalen, om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen en eventueel aanwezige vervuiling tijdig op te sporen. Deze onderzoeken gebeuren in een eerste fase op gronden die in eigendom van de overheid zijn. De gebruikers van deze percelen werden vooraf per brief op de hoogte gesteld.  

In het najaar 2020 starten de onderzoeken naar mobiliteit, omgeving (mens en milieu), … voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven en voor de Containercluster Linkerscheldeoever, beide onderdeel van ECA. Na afronding van die onderzoeken wordt een gedetailleerd projectvoorstel uitgewerkt ('voorontwerp projectbesluit'), dat uitgebreid aan de bevolking voorgelegd wordt tijdens een openbaar onderzoek van 60 dagen. 

De precieze timing voor de stappen vanaf het najaar 2020 is afhankelijk van manier waarop de gedetailleerde onderzoeken zullen verlopen. De methode hiervoor moet nog vastgelegd worden. Zodra de verdere timing bepaald is, zullen we daarover communiceren.

Meer informatie

Alle informatie over het complex project ECA en over Containercluster Linkerscheldeoever leest u op de projectwebsite cpeca.be. Op de homepagina vindt u de linken naar de projectonderzoeksnota en de presentaties. Via het algemene mailadres info@cpeca.be kan u een inspraakreactie indienen.

Perscontact:

Op maandag 27 juli 2020:

Vanaf 28 juli richt u uw vragen aan:

Bijlagen: