Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen

  • 26 oktober 2018

De Antwerpse haven vormt de spil van de Vlaamse economie en trekt door haar centrale ligging in Europa steeds meer investeerders aan. De containertrafiek laat jaar na jaar recordcijfers optekenen, maar loopt tegen haar grenzen aan. Om aan de verwachte groei tot 2030 te beantwoorden en de werkgelegenheid en welvaart veilig te stellen, zocht de Vlaamse overheid in de afgelopen twee jaar naar extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen. Na een omvangrijk geïntegreerd onderzoek en een intens participatietraject werkt de Vlaamse overheid verder aan het minst schadelijke alternatief dat het meest tegemoet komt aan de wensen en noden en waarvoor het grootste draagvlak bestaat. Op het actorenoverleg van vanavond worden de tussentijdse resultaten en het verder studietraject toegelicht.


Drievoudige projectdoelstelling

De doelstelling extra behandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen staat niet op zich. Naast de economische belangen, kwamen ook de belangen van leefbaarheid, leefmilieu, landbouw, mobiliteit, veiligheid en onroerend erfgoed ruim aan bod. Daarom gingen de onderzoekers ook na hoe logistiek-industriële gronden binnen het havengebied optimaal ontwikkeld kunnen worden en op welke manier de waterweg, het wegennet en het spoornetwerk het best kunnen worden ingezet. Het onderzoek verliep volgens de procedure 'complexe projecten'. Negen alternatieven kwamen in het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (complex project ECA)' aan bod. De capaciteit van de onderzochte alternatieven ligt tussen de 6,4 en 7,1 miljoen twintigvoetcontainers. Om onderschatting te vermijden, gingen de onderzoekers uit van hoge en lage groeiscenario's en werden de effecten op mens en milieu 'worst case' onderzocht.


Tussentijdse resultaten

Op basis van de verschillende onderzoeken en de resultaten van het gevoerde overleg stelt de Vlaamse overheid het negende alternatief voor in het voorontwerp voorkeursbesluit. In dit alternatief wordt de nodige extra containerbehandelingscapaciteit gerealiseerd door:

  • uitbreiden van de Noordzeeterminal aan de zijde van de Zandvlietsluis;
  • realiseren van een containerterminal door demping van het Noordelijk Insteekdok;
  • voorzien van dedicated binnenvaartligplaatsen aan de oostelijke zijde van het Doeldok;
  • realiseren van een containerterminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis;
  • realiseren van een getijdendok dat aanzet dwars op het Deurganckdok en een bocht maakt in zuidwestelijke richting ("Tweede Getijdendok").

Industrieel/logistieke gronden worden voorzien in de vlakte van Zwijndrecht en in de onmiddellijke omgeving van het tweede getijdendok. 

De multimodale ontsluiting tot op het hoofdnet wordt gerealiseerd door het voorzien in laad- en loscapaciteit voor de binnenvaart en het spoorvervoer in de onmiddellijke nabijheid van de extra containerbehandelingscapaciteit en de realisatie van de Westelijke Ontsluiting tot aan de rotonde Watermolen.


Advies en inspraak

In de procedure 'complexe projecten' vormen transparantie en inspraak belangrijke sleutelwaarden.
"Een complex project is een participatief proces waarbij uiteenlopende belangen van heel wat actoren zorgvuldig worden afgewogen. Het vergt maatwerk om alle belangen inpasbaar te maken. Het 9de alternatief biedt het best mogelijk resultaat van deze evenwichtsoefening en de juiste ankers om de keuze in de uitwerkingsfase in detail uit te werken.", zegt Freddy Aerts, voorzitter van de Task Force van het complex project ECA. "In het Actorenoverleg van vanavond stelt de Vlaamse overheid de tussentijdse rapporten van het minst schadelijke alternatief voor vanuit de bevindingen van het geïntegreerde onderzoek en het intense overleg met meer dan 400 actoren dat in de afgelopen twee jaar gevoerd werd."


Vervolgstappen

Het onderzoek speelde zich tot nu toe hoofdzakelijk op strategisch niveau af. Er worden een aantal vrijheidsgraden voor de detailinvulling uitgewerkt. De precieze invulling op perceelsniveau wordt in de volgende fase van het complex project, de uitwerkingsfase, duidelijk. Er worden optimalisaties gezocht binnen de contouren van het alternatief 9. Momenteel werkt de Vlaamse overheid tevens verder aan een actieprogramma met een flankerend beleid met noodzakelijke en wenselijke maatregelen die de uitwerking en uitvoering van een voorkeursbesluit ondersteunen en beheersbaar houden. In dat kader worden nog enkele workshops georganiseerd. Het voorontwerp voorkeursbesluit met actieprogramma zal aan de Vlaamse regering in december 2018 worden medegedeeld. Rond de jaarwisseling buigen de adviesinstanties zich over het voorstel. In het voorjaar van 2019 stelt de Vlaamse regering een ontwerp voorkeursbesluit voorlopig vast. Daarna kan de ruime bevolking zich gedurende zestig dagen uitspreken tijdens het openbaar onderzoek. Eens alle opmerkingen en bezwaren verwerkt zijn, maakt de Vlaamse regering een definitieve keuze.


Meer informatie?

Meer uitleg over het complex project voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA) leest u op deze website. 

U kunt ook contact opnemen met