Auditeur Raad van State adviseert vernietiging voorkeursbesluit extra containercapaciteit haven Antwerpen

  • 21 mei 2021

Antwerpen, 21 mei 2021

Naar aanleiding van het advies van de auditeur van de Raad van State dd. 21 mei 2021 informeren we u over het persbericht dat vanuit het Departement MOW verspreid werd.

De Vlaamse Regering wil extra containerbehandelingscapaciteit realiseren in de haven van Antwerpen, omdat de haven belangrijk is voor de economie en de tewerkstelling in onze regio. De regering nam in januari 2020 een "voorkeursbesluit" dat de krijtlijnen voor die extra containercapaciteit vastlegt. Enkele partijen gingen niet akkoord en vroegen de Raad van State om het voorkeursbesluit ECA te vernietigen. De auditeur van de Raad van State adviseert nu om inderdaad te vernietigen, omdat er te weinig garanties zijn dat ECA geen negatieve invloed zal hebben op een aantal natuurgebieden, door stikstofdepositie.  Het advies van de auditeur is een eerste stap in de procedure: de finale beslissing ligt bij de Raad van State. Naar verwachting volgt het formele arrest van de Raad binnen 6 à 12 maanden.

Voorkeursbesluit ECA januari 2020

De containerbehandeling in het havengebied Antwerpen gaat al jaren in stijgende lijn, zelfs tijdens het afgelopen jaar met coronamaatregelen. Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voorzien. In het voorkeursbesluit van januari 2020 legde de regering vast waar dit zal gebeuren: er komen extra containerterminals binnen het gebied dat nu al als haven ontwikkeld is en een nieuw getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet. Parallel hiermee worden een aantal haventerreinen als logistiek/industriële zone ontwikkeld en zijn nieuwe wegen en spoorwegen en mogelijkheden voor binnenvaart ingetekend. Tegelijk besteedde de regering bij haar beslissing veel aandacht aan het zoveel mogelijk beperken van de impact op de omgeving.

Procedures bij de Raad van State

In het voorjaar 2020 zijn bij de Raad van State 3 procedures ingediend om de vernietiging van het voorkeurs-besluit ECA te vragen. De vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder en de Polder van het Land van Waas dienden elk een vernietigingsverzoek in en de vzw Landbouwgemeenschap Wase Polder en de Kerkfabriek van Doel deden dit gezamenlijk. 

De auditeur verleende nu een advies over het vernietigingsverzoek van de Polder van het Land van Waas. Het advies van de auditeur is een eerste stap in deze procedure. De Vlaamse Regering heeft nu 30 dagen de tijd om een laatste memorie in te dienen, waarmee ze kan reageren op het advies van de auditeur. Daarna zal de Raad van State een formeel arrest vellen. Dat gebeurt naar verwachting binnen 6 à 12 maanden, al is hier geen wettelijke termijn voor bepaald.

Voortzetting proces ECA

"Het advies van de auditeur is geen goed nieuws voor ons proces, maar verandert niets aan de noodzaak, van extra containercapaciteit in de haven en het nut ervan voor de economie in Vlaanderen", zegt Filip Boelaert, voorzitter ECA en secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. "Tot nader order zetten de initiatiefnemers van ECA - naast de Vlaamse overheid zijn dat de Maatschappij Linkerscheldeoever en Port of Antwerp - de voorbereidingen van ECA verder. Momenteel zijn we nog niet toe aan ingrepen op het terrein, want er lopen nog een reeks onderzoeken naar de mogelijke effecten van ECA op mens en milieu en naar de manieren om die effecten te voorkomen of te milderen. Zo zetten we het proces ECA  voorlopig voort in afwachting van een arrest van de Raad van State, zonder dat we al onomkeerbare ingrepen doen."